ka | en
Company Slogan TODO

დავითგარეჯა ძველი კარტოგრაფიული წყაროების მიხედვით

ავტორი: დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო საზღვარი, ისტორიული რუკები, დავითგარეჯა, საქართველო

გეოდინამიკური პროცესების ფორმირების სტოქასტიკური პარამეტრები (კახეთის რეგიონის მაგალითზე)

ავტორი: თინათინ ნანობაშვილი
საკვანძო სიტყვები: გეოდინამიკური პროცესები, დეტერმინანტული ფაქტორები, სტოქასტიკური პარამეტრები

სივრცე-დროითი სინთეზის კარტოგრაფიული ფორმა და მისი თვისებები

ავტორი: თენგიზი გორდეზიანი
თანაავტორები: თენგიზ გორდეზიანი
საკვანძო სიტყვები: სინთეზი, სივრცის მასშტაბი, შინაარსის მასშტაბი, დომინანტური სტექსი

ვაზის ქართული ტოპონიმია

ავტორი: თამარ ტეფნაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ვაზი, საქართველო, ტოპონიმი, გეოიმფორმაციული სისტემები, ვაზის ჯიშები

ანთროპოგენური რელიეფის უძველესი ფორმები: საზღვაო და სამდინარო პოლიფუნქციური არხები და ფერდობების დატერასება

ავტორი: ცეცილია დონაძე
საკვანძო სიტყვები: ოროკო, ლარი, ტერასები

ტურისტული ბილიკების მარკირება, კარტოგრაფირება და გის ანალიზი (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე)

ავტორი: გიორგი მელიქიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ასოც.პროფ. თენგიზ გორდეზიანი, გეოგრ. დოქტ. რომან მაისურაძე
საკვანძო სიტყვები: ბილიკი, მარკირება, კარტოგრაფია, გის

მესტიაჭალის აუზში მომხდარი გლაციალური ღვარცოფის მიზეზები და შედეგები

ავტორი: ანა ჩართოლანი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): გიორგი დვალაშვილი
საკვანძო სიტყვები: მესტიაჭალა, გლაციალური ღვარცოფი

საქართველოს სამკურნალო მცენარეები( ატლასის შექმნის მიზნით)

ავტორი: ანი შეროზია
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: მედიცინა, სახალხო მკურნალობა, სამკურნალო მცენარეები, სახალხო მედიცინა, სამკურნალო საშუალებები, ნაყენი, ნახარში, გავრცელება, პრეპარატები

კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ (კახეთი)

ავტორი: სალომე ნიკოლეიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): გულიკო ლიპარტელიანი, დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: მთის კანონი, რუკა, სიმაღლე, ნუსხა, განვითარება

რაჭა-ლეჩხუმ და ქვემო სვანეთის დემოგრაფიული ვითარება

ავტორი: ქეთი ელიაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: მოსახლეობა, დემოგრაფიული მდგოამრეობა, დეპოპულაცია, ბუნებრივი მოძრაობა, მექანიკური მოძრაობა.

საფეხმავლო მარშუტების უსაფრთხოების გეოგრაფიული შეფასება GIS მეთოდებით (თბილისის ეროვნული პარკის მაგალითზე)

ავტორი: ნიკოლოზ კაპანაძე
თანაავტორები: ნიკა გელაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): გიორგი დვალაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ლანდშაფტი, გის, ტურიზმი

ტურიზმის და რეკრეაციული მეურნეობის ზეგავლენა გარემოზე, ტერიტორიის კომპლექსური შეფასება

ავტორი: ნელი ჯამასპაშვილი
თანაავტორები: ბერუჩაშვილი ნ. ნ., ბერუჩაშვილი ლ. ნ
საკვანძო სიტყვები: ლანდშაფტური მრავალფეროვნება, ტურიზმი. ზეგავლენის რისკი

მევენახეობა-მეღვინეობა საქართველოში: პრობლემები და დარგის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები

ავტორი: მანანა შარაშენიძე
საკვანძო სიტყვები: სავენახე ადგილი, ვაზი, მიკროკლიმატი, ნიადაგი, ტენიანობა

ბაქნური კარსტის პირობებში კარსტული მღვიმეების ევოლუციის შესახებ (ზემო იმერეთის პლატოს მაგალითზე). საქართველო

ავტორი: გიორგი ჩართოლანი
თანაავტორები: ზაზა ლეჟავა, ლაშა ასანიძე, კუკური წიქარიშვილი, ნინო ჩიხრაძე, ანი შეროზია
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): მარიამ ელიზბარაშვილი, ზაზა ლეჟავა
საკვანძო სიტყვები: ჰიდროლოგიური კვლევები, ინდიკატორული ტესტი, მღვიმეების განვითარების ციკლი

საქართველოს თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები (მუნიციპალიტეტების მიხედვით)

ავტორი: გიორგი დვალაშვილი
საკვანძო სიტყვები: რელიეფი, სტიქია, გეოდინამიკური პროცესები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პროექტი საქართველოს ახალი ციფრული რუკის შედგენის თაობაზე

ავტორი: ნინო ხარებავა
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დალი ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: 3D, ციფრული რუკა, საქართველო, კარტოგრაფია


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com