ka | en
Company Slogan TODO

მოლეკულათშორისი ძალები

ავტორი: ქეთევანი ნანობაშვილი


ენანტიომერული ნარევების დაყოფის ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმების კვლევა კაპილარული ელექტროფორეზის და ბმრ მეთოდის გამოყენებით

ავტორი: ანა გოგოლაშვილი
თანაავტორები: ბეჟან ჭანკვეტაძე, ლალი ჭანკვეტაძე, ელენე ტატუნაშვილი, ანტონიო სალგადო
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან ჭანკვეტაძე
საკვანძო სიტყვები: კაპილარული ელექტროფორეზი, ქირალური დაყოფა, ბმრ სპექტროსკოპია

მაიონიზირებელი გამოსხივების ბიოლოგიური მოქმედება

ავტორი: პაპუნა ნავდარაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): მარინა რუხაძე
საკვანძო სიტყვები: გამოსხივება, ბიოლოგიური უჯრედი, იონიზაცია, დნმ, მუტაცია

ბლუმის ტაქსონომია და სკოლაში მისი გამოყენება ქიმიის სასწავლო პროცესში

ავტორი: სალომე ქადაგიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): მარინა რუხაძე
საკვანძო სიტყვები: ცოდნა, ანალიზი, სინთეზი, შეფასება, ელემენტი, პერიოდული სისტემა

ჰაერის ნიმუშების აღების და დაბინძურების სენსორებით გაზომვების კვლევა SMART|AtmoSim_LAB ში

ავტორი: გიორგი ჯიბუტი
თანაავტორები: ბეჟან ჭანკვეტაძე, რამაზ ბოჭორიშვილი, ქეთევან ხარაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: AtmiSim, ჰაერის დაბინძურება, მოდელირება, სენსორები

ენანტიომერული ნარევების დაყოფის ზოგიერთი თავისებურების თერმოდინამიკური ახსნა პოლისაქარიდული ბუნების ქირალურ სვეტებზე სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენებით

ავტორი: ალუდა ჭელიძე
თანაავტორები: გიორგი კობიძე, გიზო დოლიძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან ჭანკვეტაძე
საკვანძო სიტყვები: ენანტიომერები, თერმოდინამიკური პარამეტრები, ტემპერატურის გავლენა

შერეული შებრუნებული მიკროემულსიების შედარებითი დახასიათება

ავტორი: მარინა რუხაძე
საკვანძო სიტყვები: წყალი-ზეთში მიკროემულსიები, შერეული მიკროემულსიები, ანიონური, კატიონური და არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები

იზოპრენის ნიტრატის რადიკალით დაჟანგვით მიმდინარე რეაქციები ატმოსფეროს ფოტოქომიის სიმულაციის დიდ სარეაქციო კამერაში

ავტორი: ავთანდილი ტურძილაძე
თანაავტორები: ტორსტენ ჰოჰაუსი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან ჭანკვეტაძე
საკვანძო სიტყვები: ორგანული აეროზოლები, ნიტრატის რადიკალი, იზოპრენის ოქსიდაცია, აქროლადი ორგანული ნაერთები, ააეროზოლ მას სპექტრომეტრი

ლამინარული ალის ზონაში ჰეტეროგენული რეკომბინაციის კინეტიკური რიგის შეფასება

ავტორი: გიორგი ბეზარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ჰეტროგენული რეკომბინაცია, კინეტიკური რიგი, რიდილისა და ჰინშელვუდის მექანიზმები

სპილენძი კახეთის მევენახეობის ზონის ნიადაგებში

ავტორი: ნინო თაყაიშვილი
თანაავტორები: ნუნუ ლაბარტყავა
საკვანძო სიტყვები: სპილენძი, ნიადაგი

ჩვენი გამოკვლევები 2019 წელში ქირალური გამოცნობის და ენანტიომერული ნარევების დაყოფის დარგში

ავტორი: ბეჟან ჭანკვეტაძე
საკვანძო სიტყვები: ქირალური გამოცნობა, ენანტიომერული ნარევები, ქირალობა

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ელექტრონული სტრუქტურისა და რეაქციის უნარიანობის შესწავლა კვანტური ქიმიის თანამედროვე მეთოდის (DFT) გამოყენებით

ავტორი: ჯუმბერ კერესელიძე
საკვანძო სიტყვები: სიმკვრივის ფუნქციონალის თეორია

ატომური ყუმბარა

ავტორი: სოფიო ჯალაღანია
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ლალი ახალბედაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ატომური ყუმბარა, რადიაცია, დაბინძურება

ბუნებრივი და მოდიფიცირებული სორბენტების სტრუქტურული დახასიათება მძიმე მეტალების ქრომის, თუთიის, ტყვიის და კადმიუმისაგან  ზედაპირული წყლების   გასაწმენდად

ავტორი: ნინო გაგნიაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ლალი ახალბედაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ცეოლითი, მძიმე მეტალები, მორდენიტი, სორბცია

შავი ზღვის ეკოლოგია

ავტორი: ნონა ჯანაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ლალი ახალბედაშვილი
საკვანძო სიტყვები: შავი ზღვა, დაბინძურება, პლასტმასა

კლიმატის ცვლილება და გლობალური დათბობის საფრთხე

ავტორი: თამარ ხატიაშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან ჭანკვეტაძე


მეორადი ნედლეულიდან მიღებული ადსორბენტები სასმელი წყლის გასაწმენდად

ავტორი: ნინო გიორგაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ნათელა ანანიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ადსორბენტი, მძიმე მეტალები, ადსორბცია, სასმელი წყალი, დაბინძურება


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com